LỊCH PHÁT SÓNG DỰ KIẾN INFOTV

Email In
Giờ
Thứ hai 23/5
Thứ ba 24/5
Thứ tư 25/5
Thứ năm 26/5
Thứ sáu 27/5
Thứ bảy 28/5
Chủ nhật 29/5
0 0 Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo
15 Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
30
45 Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
1 0
15
30 Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS 
45 THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
2 0
15
30 Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
Thị trường INFO
(hôm trước)
45
3 0 Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
15
30
45 Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS 
4 0 THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại cắt ngay sau
chào cuối Thời sự)
15
30
45 Thị trường INFO
(có thể cắt
nếu thời sự dài)
Thị trường INFO
(có thể cắt
nếu thời sự dài)
Thị trường INFO
(có thể cắt
nếu thời sự dài)
Thị trường INFO
(có thể cắt
nếu thời sự dài)
Thị trường INFO
(có thể cắt
nếu thời sự dài)
Thị trường INFO
(có thể cắt
nếu thời sự dài)
Thị trường INFO
(có thể cắt
nếu thời sự dài)
5 0
15 Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
30
45
6 0 Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS 
15
30 Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản
45 Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo
    TT thị trường + CK TT thị trường + CK TT thị trường + CK TT thị trường + CK TT thị trường + CK CEO Exchange
7 0 CAFÉ Sáng CAFÉ Sáng CAFÉ Sáng CAFÉ Sáng CAFÉ Sáng Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 6
(phát lại)
15
30
45 Báo chí KT Thế giới
8 0 Trước giờ mở cửa LIVE Trước giờ mở cửa LIVE Trước giờ mở cửa LIVE Trước giờ mở cửa LIVE Trước giờ mở cửa LIVE CEO Exchange
(Mới) 60'
Một tuần nhìn lại
Tổng hợp
Bình luận tài chính TG
15
30 Sàn chứng khoán INFO
Live
Cập nhật vàng, tỷ giá
Chú ý các khung
8h30, 10h, 11h15
có quảng cáo
Vinaphone
(Phát từ trường quay)
Sàn chứng khoán INFO
Live
Cập nhật vàng, tỷ giá
Chú ý các khung
8h30, 10h, 11h16
có quảng cáo
Vinaphone
(Phát từ trường quay)
Sàn chứng khoán INFO
Live
Cập nhật vàng, tỷ giá
Chú ý các khung
8h30, 10h, 11h17
có quảng cáo
Vinaphone
(Phát từ trường quay)
Sàn chứng khoán INFO
Live
Cập nhật vàng, tỷ giá
Chú ý các khung
8h30, 10h, 11h17
có quảng cáo
Vinaphone
(Phát từ trường quay)
Sàn chứng khoán INFO
Live
Cập nhật vàng, tỷ giá
Chú ý các khung
8h30, 10h, 11h17
có quảng cáo
Vinaphone
(Phát từ trường quay)
45
9 0 Một tuần nhìn lại
Tổng hợp
Bình luận tài chính TG
(Live)
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 6
(phát lại)
15
30
45
10 0 Điểm báo Thế giới có gì
(tạp chí RealTV
15 Xe tôi - Số 1
(tạp chí RealTV)
30 Báo chí KT Thế giới
45 Kiến trúc Việt
(tạp chí RealTV
11 0 Báo chí KT Thế giới
15 Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo
30 Siêu thị Info + Qcáo +
Giới thiệu sản phẩm
Siêu thị Info +
Qcáo +
Giới thiệu sản phẩm
Siêu thị Info +
Qcáo +
Giới thiệu sản phẩm
Siêu thị Info +
Qcáo +
Giới thiệu sản phẩm
Siêu thị Info +
Qcáo +
Giới thiệu sản phẩm
Siêu thị Info +
Qcáo +
Giới thiệu sản phẩm
Siêu thị Info +
Qcáo +
Giới thiệu sản phẩm
45
12 0 Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 6
(phát lại)
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 2
(phát lại)
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 3
(phát lại)
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 4
(phát lại)
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 5
(phát lại)
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 6
(phát lại)
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 6
(phát lại)
15
30
45
13 0 Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo
15 Tổng hợp tin tức
Phát lại 45' buổi sáng
Tổng hợp tin tức
Phát lại 45' buổi sáng
Tổng hợp tin tức
Phát lại 45' buổi sáng
Tổng hợp tin tức
Phát lại 45' buổi sáng
Tổng hợp tin tức
Phát lại 45' buổi sáng
Một tuần nhìn lại
Tổng hợp
Bình luận tài chính TG
CEO Exchange
30
45 Thế giới có gì
(tạp chí RealTV
Nhiệt kế BĐS
(Phát lại)
Xe tôi - Số 1
(tạp chí RealTV)
Như thế nào
(tạp chí RealTV)
Thế giới có gì
(tạp chí RealTV)
14 0
15 Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo (đệm tạp chí RealTV)
30 Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo
45 Tin Quốc tế tổng hợp Tin Quốc tế tổng hợp Tin Quốc tế tổng hợp Tin Quốc tế tổng hợp Tin Quốc tế tổng hợp Báo chí KT Thế giới Một tuần nhìn lại
Tổng hợp
Bình luận tài chính TG
15 0 Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
15
30 Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Điểm báo Thế giới GOLF
Thể thao TV
45
16 0 Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản
15 Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 6
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 2
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 3
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 4
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 5
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 6
Thế giới GOLF
Thể thao TV
Thứ 6
30
  45
17 0 Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo
15 Tin Quốc tế tổng hợp Tin Quốc tế tổng hợp Tin Quốc tế tổng hợp Tin Quốc tế tổng hợp Tin Quốc tế tổng hợp (đệm tạp chí RealTV) Báo chí KT Thế giới
30 Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
45
18 0 Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
(Live)
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
(Live)
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
(Live)
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
(Live)
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
(Live)
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
(Live)
Sàn Bất động sản T6
15 Xe tôi - Số 1
(tạp chí RealTV)
30
45 Bản tin BĐS (live) Bản tin BĐS (live) Bản tin BĐS (live) Bản tin BĐS (live) Bản tin BĐS (live) Bản tin BĐS (live)
19 0 Tiếp sóng
THỜI SỰ VTV
LIVE 45'
Tiếp sóng
THỜI SỰ VTV
LIVE 45'
Tiếp sóng
THỜI SỰ VTV
LIVE 45'
Tiếp sóng
THỜI SỰ VTV
LIVE 45'
Tiếp sóng
THỜI SỰ VTV
LIVE 45'
Tiếp sóng
THỜI SỰ VTV
LIVE 45'
Tiếp sóng
THỜI SỰ VTV
LIVE 45'
15
30
45 Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo
20 0 Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Thị trường Info
(Phát lại ) 
15 Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm
20 Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản Sàn Bất động sản
35 Bản tin Hải quan
(tuần cuối tháng)
Bản tin Hải quan
(tuần cuối tháng)
Bản tin Hải quan
(tuần cuối tháng)
45 Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu sản phẩm
21 0 Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
CEO Exchange
15
30
45 Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
Thị trường Info
(Phát lại ) 
22 0 Thị trường Info
(Phát lại ) 
15 Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS  Bản tin BĐS 
30 Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo Siêu thị Info + Qcáo
45 THỜI SỰ VTV
(Phát lại
cắt ngay sau
chào cuối
Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại
cắt ngay sau
chào cuối
Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại
cắt ngay sau
chào cuối
Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại
cắt ngay sau
chào cuối
Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại
cắt ngay sau
chào cuối
Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại
cắt ngay sau
chào cuối
Thời sự)
THỜI SỰ VTV
(Phát lại
cắt ngay sau
chào cuối
Thời sự)
23 0
15
30 Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Info Buổi chiều
CK Info + Bản tin KT
Một tuần nhìn lại
Tổng hợp
45
24 0
InfoTV
InfoTV